PÍSNĚ, KTERÉ MÁM MOC RÁDA, BÁSNĚ, POVÍDKY A PŘÍBĚHY, KTERÉ OBČAS VYTVOŘÍM, aneb o životě jako takovém...

Témata

KRANTI-REIKY

ZDE SI MŮŽETE POPOVÍDAT ON-LINE

BannerFans.com

Kniha vzkazů pro autorku stránek

Dnešní návštěvy:

Statistika

Konec korupci!!!

logo nadačního fondu proti korupci

PODNIKÁME BEZ KORUPCE

Podnikáme bez korupce

podnikat bez korupce

  1. Podnikatel ani žádný jeho zaměstnanec nepřijímá úplatky a nevyvolává situace, které by k nabízení úplatku vybízely.
  2. Podnikatel ani žádný jeho zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje úplatky.
  3. V případě, že je Podnikateli nebo jeho zaměstnanci je nabídnut úplatek nebo je naopak o úplatek požádán, takové jednání jednoznačně odmítne.

...a v tom je hodně zla a pravdy..JSME NOVODOBÍ OTROCI!

Jak vybudovat v ČR otrokářský systém

Napsal www.casodej.cz 


Úterý, 29. Prosinec 2009

Zadání : Vytvořte z určité země výrobní kolonii tak, aby lidé v ní žijící spotřebovávali
svou mzdu především a pouze na svoji nutnou regeneraci k práci. Systém musí být
stabilní a nesmí se stát ohniskem jakéhokoliv ohrožení.
Jinými slovy: Nastavte parametry společnosti tak, aby se z obyvatel stali dobrovolní a velmi
levní otroci. Je zřejmé, že každý očividně zlý systém, se kterým lidé nesouhlasí, se
může časem rozvrátit, protože to lidem bude vadit. Náklady na
DOBROVOLNÝ otrokářský systém jsou však velmi nízké, mnohem nižší, než když je
lidem odebrána veškerá svoboda.
Řešení:
1) Je třeba především dodržovat základní pravidlo: SKRYTOST. Nejsnáze se dosáhne
uvedeného zadání, když druhá strana nebude nic tušit. Otroci nesmějí vědět, že jsou otroci -
jinak by se začali bouřit a to by znamenalo zbytečné náklady a snížení ZISKU. Pokud by
kdokoliv na tento dokonalý otrokářský systém začal upozorňovat, je třeba jej veřejně zesměšnit
a vše rezolutně a přesvědčivě popřít.
2) Vybraní otroci, kteří mají vysoké osobní ambice, musí pracovat za nás. Ve společnosti je
nutné vytvářet určité POVOLENÉ OBRAZY. Média nesmí v žádném případě informovat podstatě tohoto systému, tato témata musí být tabu. V praxi to znamená zaměstnávat v médiích
vyšší vrstvu otroků - tj. nezkušené novináře, především mladé lidi do 30, v některých případech
výjimečně do 40 let, které lze snadno ovládat, a kterým je nutné stále dokola opakovat, že tržní
společnost znamená rovnost příležitostí, že každý, kdo chce, tak se může vypracovat. Za tímto
účelem je nutné otrokům neustále podsouvat představu, že za svoji chudobu si mohou sami -
svojí malou efektivitou práce, a že jiní na pracovním trhu mají vyšší mzdy PŘEDEVŠÍM
PROTO, že si ji zaslouží, protože jsou pracovitější. Těm otrokům-novinářům, kteří jsou loajální,
lze poskytovat výjimečné odměny. Vybraní otroci, kteří budou mít vysokou mzdu, zákonitě
promění své peníze ve zboží a služby a stanoví tak pro celou společnost určitou laťku, kterou
budou ostatní následovat.
3) VYŠŠÍM OTROKŮM - zejména novinářům - je nutné dát VYŠŠÍ MZDU, nejen proto, aby byli
snadno ovladatelní a stanovili úroveň spotřeby, ale také proto, aby začali PŘEZÍRAT nízké
"plebejské" otroky. Vybraným dobře placeným otrokům je nutné vštěpovat myšlenku - kterou
budou dále šířit už sami, protože to bude jejich vlastní přesvědčení -, že právě vinou
nezaměstnaných otroků musejí všichni platit vysoké daně (třeba i 5 či 10 tisíc korun měsíčně).
Přitom je zřejmé, že státní rozpočet je velmi dobrým a levným zdrojem příjmů (protože existuje
jen velmi ledabylá kontrola jeho výdajů) a daně jsou vysoké především proto, že z rozpočtu
čerpá (mimochodem velmi jednoduše) mnoho zájemců. Doposud nezaměstnaní otroci tak
postupně získají větší pocit viny a budou se chtít zaměstnat za každou cenu - i za cenu
minimální mzdy. Tím budou moci být vzpurní otroci propouštěni a udržováni ve stavu trvalé
nejistoty a tedy i poslušnosti.
4) Je nutné udržet OPTIMÁLNÍ MÍRU NEZAMĚSTNANOSTI pro zajištění maximálně NÍZKÉ
CENY práce. Je-li nezaměstnaných příliš málo, mohou ZAMĚSTNANÍ otroci požadovat velmi
snadno vyšší mzdu, protože se stávají nenahraditelnými. Je-li naopak nezaměstnaných otroků
přibližně 20 a více procent, musí je zase ostatní otroci živit a musí se stanovit vyšší míra
zdanění, protože státní rozpočet nestačí ani na vyplácení "zákonných" sociálních dávek.
Optimální množství nezaměstnaných otroků z hlediska podnikatelů (otrokářů) je okolo 15-20 %.
Proto je vhodné, aby nezaměstnanost vzrostla ze současných 10 % na uvedených 15 %.
5) Chytrou politikou dosáhnout extrémně NÍZKÉ INFLACE (je třeba vhodně indoktrinovat ČNB),
což musí být vykládáno jako vynikající úspěch stability měny. Je zřejmé, že nedostatek peněz
("krve v oběhu") působí napětí, lidé žijí v nedostatku a aby zajistili své rodiny, musejí pak
pracovat i za velmi nízkou mzdu... Neexistuje pro ně jiné řešení, než vzít tu práci, která je k
dispozici. Přitom je snadné udržet v oběhu malou peněžní zásobu . Nedostatek peněz v
ekonomice ("bylo dosaženo nízké inflace") pak velmi snadno způsobí požadovanou
nezaměstnanost(15-20 %). "Páni" mohou následně na trhu práce velmi snadno vybírat své
"otroky" - tím se zboží vyrobí maximálně levně. Zároveň v souběhu s velmi sofistikovaným
REKLAMNÍM SYSTÉMEM (viz dále bod č. 9) budou lidé požadovat stále větší a větší množství
NOVÉHO zboží. Snadná dostupnost mnoha různých druhů úvěrů či leasingů dále umožní, aby
lidé museli pracovat více a spolehlivěji (NEZBYTNOST splácet dluhy). Je opravdu nanejvýš
dobré si uvědomit, že zcela nejlépe MUSEJÍ pracovat ti otroci, kteří mají velké půjčky a ty
musejí pravidelně splácet. Tím se dosáhne vysoké stability i budoucí práce. Je-li zřejmé, jak
velká část peněz je úvěrována, je také zřejmé, že lidé musejí tuto HODNOTU v řádných
termínech splatit. Ideální bude, když se dosáhne deflace, protože lidé pak musejí na zaplacení
svých dluhů odevzdat mnohem vyšší množství práce. ČNB bude udržovat peněžní agragát M2
na minimálních přírůstcích ("musíme zajistit nízkou inflaci"), aby nové peníze do ekonomiky
přicházely právě a pouze z nových úvěrů. Právě tak budou lidé nejlépe pod kontrolou.
6) Lidem nelze dávat bezplatně peníze, v žádném případě ne formou nárokové dávky
("životného"), protože pak by mohli svobodně volit a uzavírat takové pracovní smlouvy, které by
byly výhodné nikoliv pouze pro zaměstnavatele, ale také pro ně. Tyto smlouvy by vznikly na
základě rovnosti partnerů - nikoliv na základě nezbytnosti či životní nouze. Tedy tento stav
nelze dopustit. 7) Veškeré sociální dávky je nutné vázat na spolupráci s ÚŘADEM PRO
OTROKY, kde se otroci budou dobrovolně registrovat, tím jim však vznikne povinnost nastoupit

do té práce, kterou jim přidělený otrok-úředník určí. Otroci úředníci musí mít velmi nízké mzdy,
aby byli velmi závistiví. V případě, že otrok odmítne s tímto pracovním úřadem spolupracovat,
budou jeho rodině dávky odebrány (resp. nárok na životní minimum). Aby otroci byli čistí a v
práci upravení (abychom při udílení pracovních rozkazů, přebírání práce či jejich kontrole příliš
netrpěli), je třeba stanovit minimální mzdu právě na té úrovni, aby si mohli dovolit zaplatit malý
byt, vodu i energii na pračku. Je vhodné dokonce tolerovat i několik týdnů mimo práci, kterou by
si měl otrok rozložit tak, aby načerpal co nejvíce energie do své další činnosti.
8) UČITELŮM JE TŘEBA DÁVAT VELMI NÍZKÉ MZDY. Největším nepřítelem této koncepce je
sebevědomý učitel-muž, který rozumí SVĚTOVÝM SOUVISLOSTEM, rozumí tomu, jak se "točí
svět", a který by toto poznání mohl předat dětem - mladým otrokům. Toto by mohlo celý systém
narušit. Je třeba, aby učily především ženy, které obvykle nemají čas ani sílu o těchto
souvislostech přemýšlet, protože se musejí starat o svoji rodinu (obvykle nemají dost zdrojů na
zaplacení hlídání dětí atd.). Také je velmi dobré, když ve školách budou nekvalifikovaní učitelé,
protože pro naše účely stačí pracovní síla, která vykonává jednoduché a opakující se úkony.
9) Aby otroci více pracovali, je na ně třeba působit pomocí REKLAMNÍHO systému a vnucovat
jim zboží, které obvykle k ničemu nepotřebují. Otroci lákavé nabídce obvykle snadno podlehnou
- a budou potřebovat více a více peněz na své vysněné zboží a velmi snadno tak podají
VYSOKÝ PRACOVNÍ VÝKON. Navíc toto zboží nemá vlastně žádnou výrobní cenu, dělají je
stroje. Otroci po něm budou toužit, a aby si je mohli koupit, tak budou muset pro nás pracovat.
10) Je nutné vytvořit v zemi takovou náladu, aby se NERODILY DĚTI. Ženy, které se starají o
děti a o rodinu přece nemohou VYRÁBĚT požadované množství zboží. Navíc jakmile obyvatelé
sami vyhynou, bude pak velmi snadné mít užitek z celé země.
11) Také je velmi výhodné, aby se celý státní systém dostal do potíží. Ideální je, když stát zcela
zkrachuje. Nezbytným předpokladem je, zvýšit veřejné dluhy. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, je
nutné MLUVIT o potírání korupce. Je dobré čas od času uvést jedno jméno, aby ve společnosti
vznikl mylný POCIT, že policie a další činitelé korupci potírají. Přitom je zřejmé, že právě policie
a soudy podléhají svodům "klientelismu" nejvíce. Veřejné rozpočty jsou z principu veřejné. Je
štěstí, že otroci nevyžadují převedení všech výdajů (KDO rozhodl, KDY rozhodl, KOMU byly
VEŘEJNÉ peníze poskytnuty) na internet, protože pak by došlo k větší efektivitě státních financí
a veřejné dluhy by přestaly růst...
3 / 6
Jak vybudovat v ČR otrokářský systém
Napsal www.casodej.cz
Úterý, 29. Prosinec 2009
12) První vlády po roce 1990 zprivatizovaly obrovský státní majetek. Dodnes nebylo
záměrně uvedeno v JAKÉ CELKOVÉ VÝŠI. Právě v této době, kdy do státní kasy ročně
plynuly "zdarma" vysoké finanční částky - jakési infuze, se úředníci naučili penězi mrhat.
Je rozhodně velmi nutné nepoukazovat na spojení politiků a soukromých politických
(ekonomických) zájmů - lidem by pak začlo být zřejmé, že v současné době NELZE veřejné
finance bez zavedení zcela PRŮHLEDNÉHO SYSTÉMU zvládnout. Takže pamatujte:
transparentní účty musí zůstat pro média naprosté TABU.
Hodnocení aktuálního stavu:
Země Česká republika je už velmi dobrou kolonií. Je to patrné především z následujících
relevantních (!) údajů:
1) Česká republika vyrábí přibližně 60 % hodnoty HDP - přepočteno na hlavu ve srovnání
s průměrem zemí EU.
2) Cena pracovní síly v ČR netvoří odpovídajících 60 %, ale pouze asi 20 % ceny obvyklé v
zemích EU. Měsíční náklady na jednoho pracujícího jsou v ČR přibližně okolo 20 000 Kč,
oproti 100 000 Kč obvyklým v zemích EU.
3) Míra natality je na úrovni 1,2 dítěte na jednu ženu, vymírání je tedy přiměřené a rychlé.
Škoda jen, že je také nutné domyslet , kdože se bude starat o obrovský počet důchodců... Že
by onen japonský robot? Vzhledem k tomu, že se nerodí děti, je již dnes výrazně nižší
spotřeba všeho, co souvisí s dětmi. Časem (jak bude národ dále vymírat) vznikne dokonce
přebytek bytů a následně se tedy sníží i stavební výroba, ze které nelze mít užitek,
protože byty nelze vyvézt ze země. V nejbližší době nás čeká vyšší nezaměstnanost také
proto, že bude potřeba méně učitelů.
A tak se nám zadání podařilo splnit na výbornou. Nebo jsme snad kdesi udělali logickou chybu?
(12.3.2003)
*************************************************************************************************************
*********
Přestože text je laděn zdánlivě humorně, je spíše smutným popisem stávající reality (v roce
2003). Samozřejmě že výkonnost české ekonomiky je nižší, než je průměr za EU (máme
horší pracovní návyky, horší organizaci práce, horší know-how, ale především horší přístup
k nutným ekonomickým zdrojům, tj. kapitálu), ale ÚMĚRNĚ ceně vyrobeného zboží (či
služeb) by však MĚLY BÝT nižší i MZDY, než je průměr za EU. To by bylo logické, pokud by
stejmá práce byla stejně oceněna. Tak tomu však není, což každý ví. Málo pozornosti je
však věnováno problému PROČ tomu tak je.
Např. piloti ČSA nedávno argumentovali, že všechny vstupy mají srovnatelné, fungují na
stejném trhu - tak PROČ by neměli mít stejné platy, jako jejich kolegové ve světě?
Argument, že český trh není srovnatelný se zahraničním, je pravdivý jen z části. Jistě není
pravda, že letenky ČSA jsou levnější, A PRÁVĚ PROTO mají piloti menší platy. Samozřejmě
důvod shledávám jinde: Proč by měl vlastník aerolinií dávat pilotům vyšší platy, přestože na
to třeba má, KDYŽ HLADINA MEZD JE V ČR nízká? A tak je tomu i v mnoha jiných
profesích.
"Tržní cena" práce zaměstnance často nijak neodráží míru zisku, bývá závislá pouze na
převisu pracovní síly a v našich podmínkách i na minimální mzdě. Existuje řada oborů, v
nichž se dosahuje vysokých zisků právě kvůli možnosti velmi nízké ceny práce. Proč dávat
za práci vyšší cenu, než je nezbytně nutné? A nelze hned argumentovat tím, že trh se už
postará o to, aby neexistoval obor, ve kterém lze snadno přijít k vysokým ziskům, že právě
nízké mzdy jsou tou jedinou tržní výhodou, díky níž zaměstnavatel a jeho firma přežije.
Někdy ano, a často ne. Jinými slovy: Naše celková výroba přepočtená "na hlavu" je
nižší "pouze" v poměru 60 : 100. Tomuto poměru však neodpovídají mzdy, které jsou nižší
v mnohem větším poměru 20 : 100. Proč tomu tak je? Proč nejsou také nižší v poměru 60 :
100?

Odpověď je prostá: Protože to je v ČR možné.

A já jen dodám, protože si to necháme líbit! Jak dlouho ještě chcete takto přežívat milí občané?! Jak dlouho budete podporovat politiky - parazity, kteří nás za dobu vládnutí a střídání se svorně za našeho přispění u koryt, doslova zaprodávají před našima očima v přímém přenosu?!.....................................!!!


NOŠOVICE JSOU TOHO PŘÍKLADEM, JAK JE ČESKÝ ČLOVĚK ZOTROČEN:

vše pro dobro světa a nošovic...... 
www.milepola.webgarden.cz / © 2007 by milepola a thinnka kontakt milepola@seznam.cz