PÍSNĚ, KTERÉ MÁM MOC RÁDA, BÁSNĚ, POVÍDKY A PŘÍBĚHY, KTERÉ OBČAS VYTVOŘÍM, aneb o životě jako takovém...

Témata

KRANTI-REIKY

ZDE SI MŮŽETE POPOVÍDAT ON-LINE

BannerFans.com

Kniha vzkazů pro autorku stránek

Dnešní návštěvy:

Statistika

Konec korupci!!!

logo nadačního fondu proti korupci

PODNIKÁME BEZ KORUPCE

Podnikáme bez korupce

podnikat bez korupce

  1. Podnikatel ani žádný jeho zaměstnanec nepřijímá úplatky a nevyvolává situace, které by k nabízení úplatku vybízely.
  2. Podnikatel ani žádný jeho zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje úplatky.
  3. V případě, že je Podnikateli nebo jeho zaměstnanci je nabídnut úplatek nebo je naopak o úplatek požádán, takové jednání jednoznačně odmítne.

Zamlčovaná tajemství peněz

MĚLI BYCHOM ZNÁT A ZAČÍT PŘEMÝŠLET!!!!

NEVYHNUTELNOST ZMĚN!!!

Naším úkolem je obnovit jednotu člověka s přírodou a navrátit tak uvědomění symbiotických vztahů druhů, rozšiřováním nejnovějších poznatků o tom, kdo jsme, jak z hlediska vědy, tak i z hlediska současných poznatků (a ne z pozice náboženství, politiky nebo peněz). Tyto nové poznatky v sobě obsahují cestu k vývoji osobnosti, ne jenom jako individuality, ale i civilizace jako celku - strukturní a duchovní. Základem tohoto světonázoru je chápání celistvosti a souvztažnosti všech elementů toho, čemu lidé říkají „život". 

Zaváděním těchto poznatků do našich sociálních institucí, se život na Zemi promění v trvalý systém stálého progresivního růstu, v němž se takové negativní důsledky jako je válka, rozdělení společnosti, předsudky, elitářství a trestná činnost, budou trvale snižovat tak, až ve spektru lidského chování přestanou úplně existovat. Samozřejmě pro většinu lidí je těžké, přijmout v úvahu takové vyhlídky. Poněvadž již od dětství nám společnost vnucovala názory, že zločin, korupce a lež, je „přirozený řád věcí“ a že vždycky jsou a budou lidé, kteří chtějí znásilňovat, činit bolest, krást, zneužívat své pravomoce, atd. 

Náboženství vytváří podobné postoje k rozdělení lidí formou subjektivních pojmu - „my“ a „oni“, „dobro“ a „zlo“, „hříšníci“ a „poctivci“, čímž zakořeňuje ve vědomí lidí falešné představy o realitě. Avšak jen málo lidí se zamýšlí nad tím, že všichni žijeme ve společnosti, která vytváří a podporuje NEDOSTATEK . Nevyhnutelným výsledkem takového nedostatku je vynucená připravenost lidí k boji, za svoji osobní výhodu, a také případy, když jsou donucení lhát a krást, aby získali požadovaná blaha. 

Náš výzkum ukázal, že nedostatek je jednou z nejvíce zřejmých příčin odchylky v lidském chování. Ovlivňuje člověka jak přímým způsobem, tak i důsledkem vyplývajícím ze stresů a neuróz. Statistický přístup ke studiu užívání drog, zločinu a trestu odnětí svobody, nám umožňuje konstatovat, že chudoba a omezování sociálního statusu, jsou tou částí životních zkušeností lidí, která je vynucuje chovat se tímto způsobem. 

Neexistují „dobří“ nebo „špatní“ lidé... Vždycky se pohybujeme směrem kupředu, měníme se v důsledku životních zkušeností, které utváří naše vědomí. „Kvalita“ člověka (jestli se takto vůbec dá vyjádřit) přímo souvisí s výchovou, tzn. s vírou, etikou a principy, které nás obklopují z útlého dětství. Tato jednoduchá pravda je ignorována společností a i dnes si lidé primitivně myslí, že konkurence, chamtivost a korupce jsou vrozené vlastnosti lidského chování. Proto vytváříme věznice, s nimi bachaře a hierarchii diferenciální kontroly. Všechno jenom proto, aby společnost mohla s těmito „sklony“ nějak bojovat. Je to naprosto nesprávný přístup. Koneckonců, abychom zásadně něco změnili, měli bychom začít od kořenu problému, tzn. od příčiny jeho vzniku. Naše systémy „trestu“ jsou dávno zastaralé. Jsou nelidské a neproduktivní. Když je chycen sériový vrah, společnost pro něj požaduje trest smrti. To se zase rozchází z cílem, protože odstraňuje následek na místo příčiny. 

Současná společnost zkoncentrovala pozornost jenom na povrchu problému, přehlížejíc podstatu. Kdyby byla zdravě myslící, fungovala by zcela jinak. Pro řešení podobných problémů, je zapotřebí dobře prostudovat „podstatu“ člověka a jak na ní působí existující společenské systémy, jaké jsou skutečné příčiny násilí atd. Tahle informace by pak přešla k odpovídajícímu orgánu sociálního systému, v němž se rozhoduje o tom, jak eliminovat opakování takového chování prostřednictvím výchovy a vzdělání. 

Bohužel dnes je společnost založená na zastaralých, pověrčivých postojích, rezolucích a dogmatech. Je na čase vytvořit nový, veřejně-sociální přístup, zdokonalený moderními poznatky. 

Ve skutečnosti neexistuje pojem „utopie“, protože evoluce je nekonečným procesem, který bude vždy vést ke změnám, které ani nejsme schopni si představit. Naše každodenní činnosti formují a udržují všechny naše sociální systémy. Paradoxně tyto sociální systémy stejně formují i naše vědomí. Proto podstatné zlepšení lidského chování je možné, pouze při souběžných změnách jak vnitřního světa každého člověka, tak i okolního prostředí. 

Systémy založené na elitářství a vládě se nezmění pomocí tradičních protestů a politických hnutí. Musíme přejít od „povstání a revolucí“ k mnohem efektivnějším metodám. Přestaňme podporovat systém, neustále rozšiřujme znalosti, myšlenky jednoty, vzájemnou pomoc a soustrast. Nemůžeme „válčit ze systémem“. Nenávist, násilí a válka jak ukazují historické zkušeností, nejsou nástrojem proměn. Ve své podstatě obsahují stejné amorální metody jaké využívá dosavadní nelidský systém kontroly.

DOGMATA A PŘEDSUDKY

Když pochopíme, že všechny přírodní systémy závisí jeden na druhém a jsou v neustálém procesu evoluce, pak také uvidíme, že vše živé má symbiotické vztahy. Skutečný blahobyt každého z nás spočívá v blahobytu všech lidí, jako jediného celku. Je důležité pochopit, jak je současný systém rozporuplný a jakou hrozbu pro společnost přináší. Například: dříve se považovalo, že peněžní systém má pozitivní dopad na společnost, vytvářejíc stimul k pokroku. Ovšem dnes se tento systém stal NÁSTROJEM NA OVLÁDÁNÍ, MANIPULACI, ROZDĚLENÍ A TOTÁLNÍHO ZOTROČENÍ LIDÍ. Podbízí myšlenku: „ROZDĚL A PANUJ“. V samém jádru systému leží takové principy jako: (1) Abychom přežili, musíme mezi sebou bojovat. (2) Lidé potřebují určitý stimul, aby pracovali a vůbec něco dělali....

K prvnímu bodu (abychom přežili musíme mezi sebou bojovat). Tahle charakteristika konkurence v systému garantuje nemravnost ve společnosti na všech úrovních, poněvadž základem slouží ideologie „my a oni“. Mnozí tvrdí, že současná forma „volného trhu“ je dobrá, ale je těžce poškozená korupcí, zkomolená a nefunguje tak, jak by měla. Myslí si, že kdyby existoval čistý „volný“ trh, všechno by bylo v pořádku. To je lež. To, co dnes pozorujeme, je přesně ten čistý volný trh, ve své kráse nerovnosti a sobectví. Žádné zákony nezastaví vnitřní podvody v obchodních činnostech s cennými papíry, spiknutí, monopoly, pracovní vykořisťování, znečištění, krátkou životnost výrobků, atd. Tohle jsou opravdové neměnné produkty systému, protože existuje hlavní podmínka - využívat své postavení pro maximalizaci zisku. To je vše. 

Musíme ustoupit od těchto ponižujících mravů a směřovat jinou cestou. Musíme vytvořit systém, který je určen pro podporu lidí... a nenutí je bojovat o přežití. 

Co se týče druhého bodu (lidé potřebují určitý stimul, aby pracovali a vůbec něco dělali). Je to velice subjektivní a dokonce klamný pohled na lidské chování. Předpoklad, že lidi je zapotřebí „strukturálně motivovat“, nutit je něco konat, nemá žádný podklad. Vzpomeňte si na své dětství, když jste neměli žádnou představu o penězích. Přesto jste si hráli, byli jste zvědaví, zkoumali a dělali různé věci... proč? Protože jste to chtěli. Ale čas letí rychle a brzo se přírodou daná samomotivace a zvědavost, systémem vyhlazuje. V systému je člověk povinen se přizpůsobovat specializované, skoro plně předepsané soustavě práce - aby přežil. Zároveň s tím tyhle nepřirozeně vnucené povinnosti logicky vytváří v člověku vnitřní rozpory. Tudíž vzniká rozdělení mezi „volným časem“ a „prací“. 

„Lenost“, jejiž existence je všelijak podporovaná peněžním systémem (který zase „stimuluje“), se jím samotným plodí. V opravdově zdravé společnosti, by lidé následovali své přirozené náklonnosti a pracovali pro blaho lidstva. Ne proto, že se jim za to „platí“, ale proto, že mají větší prostor realizace a rozhled. Ten jim umožní si uvědomit, že jejich přínos pomáhá stejnou měrou i ostatním. Jedná se o nejvyšší úroveň porozumění. Vaše odměna za přínos společnosti - je její blahobyt a tedy i Váš, protože jste její součástí. 

Když to vše vezmeme v úvahu je zapotřebí také vědět, že tento svět řídí nevelká hrstka vlivných lidí ve vysokých postaveních, v institucích nejdominantnějších sfér současné společnosti - finančnictví a obchodování. Stát se nachází v tandemu s vedením korporací a bank. Životní silou všech veřejných institucí jsou peníze, které se cíleně používají při manipulaci a rozdělování lidí. Způsobují takovou organizaci veřejných struktur, ve kterých jsou garantovány elitářství, trestná činnost, válka a společenské rozdělování. 

Zároveň lidi učí tomu, že otázka, jestli člověk má, nebo nemá pravdu, stanovuje jeho cenu v tomto životě. Strach vyjádřit svůj názor - pokud se zásadně liší od názorů společnosti – je jedním z klíčových prvků naší kultury! Proto se lidé, kteří přijímají a podporují zákony a principy sociálního systému jmenují „normální“ a ti, kteří nesouhlasí - „nenormální“, ne-li „zbyteční“. Všechna dogmata jednotlivých společenských tradic a světová náboženství – jsou ve skutečnosti formou intelektuálního materialismu. Kdy už konečně pochopíme, že se vědomosti a s nimi společenské instituce vyvíjí? Že kterýkoliv systém víry, který trvá na „poznání“ čehokoliv, bez práva na různorodost názorů, se nemůže nadále vyvíjet? Náboženství, jehož základem je slepá víra - je tvůrcem podobných zkreslení. Tvrdí, že ví všechno o nejsložitějších procesech lidské přirozenosti. Toto je jednoduše nemožné, v neustále se vyvíjejícím Vesmíru. 

Člověk je stejnou součástí tohoto světa jako všechno ostatní. Proto: co může být nebezpečnější, než nemilosrdný systém vlády? Jenom lidé, kteří se podřizují a postupují podle těchto zákonů se stávají „obhájci zavedeného řádu věcí“. Toto se vztahuje na všechny veřejné instituce, zejména politické, finanční a náboženské. Když se lidé ztotožňují s doktrínou svého státu, přijatým náboženstvím a finančním řádem, může pro ně být obtížné se změnit. Jejich myšlenky a principy se proplétají s propagující se ideologií. Tudíž když lidé obhajují doktríny stanovených institucí, tím jakoby obhajují své osobní hodnoty. Je zapotřebí zlomit tento koloběh, protože zastavuje nejen náš individuální vývoj, ale i vývoj společnosti v celku.

CELISTVOST A VÝVOJ

Když každý z nás pochopí, že celistvost naši osobnosti přímo závisí na celistvosti lidstva, jako jediného multifunkčního organizmu, pak bychom měli skutečně dobrý plán vývoje do budoucna. Když pochopíme, že věda, technologie a lidská vynalézavost způsobují pokrok, pak uvidíme opravdové priority pro sociální rozvoj. Můžeme s jistotou říci, že všechny sociální instituce založené na penězích a konkurenci a samotný systém práce, jsou dávno zastaralé formy sociálního fungování. Vyzýváme k sociálnímu systému, který nebude založen na penězích a politice, ale který umožní zaniknout pověrám, díky vzdělání všech lidí. Žádný člověk nemá právo diktovat jinému, čemu má věřit, protože není nikdo, kdo by věděl a rozuměl něčemu v plné míře. Ale když si povšimneme prvotních přírodních a životních procesů a vyrovnáme v souladu s nimi naše myšlení, pak se naše cesta stává jasná a srozumitelná. Například: mnozí lidé jsou znepokojení růstem světového obyvatelstva. 

Takové despotické osobnosti jako je Henry Kissinger, tvrdí, že je zapotřebí určitého "snižování stavu“. Je to samozřejmě velmi děsivé. Ale samotná otázka zůstává: Je to opravdu tak katastrofické? Z vědeckého hlediska, je při použití nejnovějších technologií na globální úrovni Země schopná udržovat několikrát více lidí, než žije v současnosti. 70% povrchu planety je voda, tudíž dalším krokem pro vývoj celého lidstva by mohla být města na moři (jeden z mnoha projektů Jacquese Fresca). V případě dosáhnutí limitu v počtu obyvatelstva, vědomosti o životních procesech dostanou globální ohlas a růst se pochopitelně zpomalí. Lidé budou plně chápat to, jak jsou vzájemně propojeni se Zemí a jejími možnostmi. Jakékoliv řeči o „snižování stavu“ bereme jako ohavné. 

Jediný „stát“, který může existovat, je planeta Země a její zásoby. Z tohoto hlediska se budou oceňovat naše možnosti. To je ten důvod, proč je zapotřebí informační a intelektuální sjednocení všech národů. Nejdůležitější informace, kterými disponujeme, jsou poznatky o tom co máme na této planetě. Kdybyste prozkoumávali svůj pozemek a studovali co na něm můžete vypěstovat - postupovali byste stejným způsobem. Tohle se musí stát na celé planetě pro zlepšení našich společných možností ve smyslu zdrojů. 

Samozřejmě se mnozí zeptají: „Jak je tohle možné, vzhledem k současnému zkreslenému systému hodnot?“ „Jak zprovoznit takovou operaci?“ To je pochopitelně nejsložitější otázka. Odpověď: musíme někde začít. Existuje mnoho věcí, co může udělat jeden člověk, nebo komunita, aby mohli začít uskutečňovat tyto ideje. Avšak nejdůležitější je vzdělání. 15. března 2009 (neboli „Den-Z“, jak se nazýval v roce 2008) se koná celosvětový den rozšiřování informací o našem hnutí a „Projektu Venuše“. Plánujeme organizaci regionálních shromáždění v mnoha městech, oblastech a státech. Na stránkách www.thezeitgeistmovement.com budeme zpracovávat materiál v mnoha jazycích, pomáhaje všem zaujatým skupinám. NIKDY nebudeme chtít peníze. Chceme připomenout a donést každému jednu jednoduchou a důležitou pravdu, která je už dávno zapomenutá: 

„Čím více dáváš, tím více dostáváš zpátky.      


Zdroj ze stránek:

http://www.thezeitgeistmovement.com/joomla/index.php?Itemid=760
Zeitgeist Addendum - Duch doby, celý film Zde :
http://video.google.com/videoplay?docid=4642167330989213588#

    

 
www.milepola.webgarden.cz / © 2007 by milepola a thinnka kontakt milepola@seznam.cz